Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Statut

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie Stowarzyszenia
 4. Władze Stowarzyszenia
 5. Majątek i fundusze Stowarzyszenia
 6. Rozwiązanie Stowarzyszenia

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster, zwane dalej Stowarzyszeniem, używa również nazwy skróconej SŻS.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Warszawa

§ 3

Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji i posiada osobowość prawną.

II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwój rekreacyjnych form uprawiania żeglarstwa.
 2. Pomoc w organizacji i realizacji żeglarskich zamierzeń członków.
 3. Popularyzacja aktywnego wypoczynku, poprzez rekreacyjne uprawianie żeglarstwa.
 4. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności żeglarskich niezbędnych dla bezpiecznego uprawiania rekreacji żeglarskiej.
 5. Kultywowanie tradycji żeglarskich, ceremoniału morskiego i tradycji bandery polskiej.

§ 5

Stowarzyszenia realizuje swe cele poprzez:

 1. Propagowanie i organizowanie rekreacji żeglarskiej.
 2. Propagowanie żeglarstwa jako sposobu wychowania młodzieży.
 3. Propagowanie żeglarstwa jako rodzinnego wielopokoleniowego hobby.
 4. Propagowanie żeglarstwa jako sposobu życia w zgodzie z naturą i środowiskiem.
 5. Propagowanie i organizowanie szkoleń doskonalących umiejętności żeglarskie.

§ 6

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może być członkiem (przystępować) dozwolonych prawem związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat życia mogą być członkami Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

§ 9

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą wpisania Stowarzyszenia do ewidencji.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
  2. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
  3. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia,
  5. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
  6. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia,
  7. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia
 2. Członkowie niepełnoletni korzystają z praw określonych w ust. 1 z tym, że z głosu stanowiącego, czynnego i biernego prawa wyborczego z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 Prawa o stowarzyszeniach.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 3. Przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. Terminowo opłacać składki.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 3. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
 4. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez delegowanie swojego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu i w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 13

 1. Godność członka honorowego, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.
 3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  2. wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem. Dostarczenie decyzji i uzasadnienia drogą przesłania wiadomości pocztą elektroniczną uznaje się za skuteczne.
 4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

§ 15

Członkom Stowarzyszenia mogą być nadawane honorowe tytuły, przyznawane przez Zarząd. Ustalenia w tym zakresie muszą być zawarte w regulaminie, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

IV. Władze Stowarzyszenia

Postanowienia Ogólne

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Tajność głosowania może być uchylona zwykłą większości głosów Walnego Zebrania Członków.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Tajność głosowania może być uchylona zwykłą większości głosów Walnego Zebrania Członków.
 5. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów - uprawnionych członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.

§ 17

 1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 16 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Członków, na którym Zarząd i Komisja Rewizyjna złoży sprawozdanie za okres kadencji i odbędzie się głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
 3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu za okres objęty sprawozdaniem,
  4. wybór Prezesa i Zarządu,
  5. wybór Komisji Rewizyjnej
  6. odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
  7. uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,
  8. uchwalanie składek członkowskich,
  9. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 14 ust.3,
  10. dokonywanie zmian w Statucie,
  11. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  12. decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
  13. decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 18 ust. 2 pkt a, b, c.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 14 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.
 4. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:
  1. Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  2. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. b i c,
  3. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 3.
 5. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia o jego terminie i proponowanym porządku obrad na piśmie za potwierdzeniem odbioru nie później 14 dni przed tym terminem. Powiadomienie drogą przesłania wiadomości pocztą elektroniczną uznaje się za skuteczne.
 6. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w 2 terminach, które nie mogą być oddalone od siebie o mniej niż 1 godzinę. W drugim terminie podejmowane uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust 3.
 2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem ust 3.
 3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 4. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 3 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 21

 1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
  4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  5. uchwalanie preliminarzy budżetowych,
  6. rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu,
  7. zarządzanie majątkiem zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23

Tu jest błąd w numeracji, § 23 faktycznie nie ma! Oko webmastera było czujniejsze niż Pani Prawnik :-) W dalszej części Statutu zachowano oryginalną numerację zarejestrowanego już dokumentu.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. coroczna kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, wydawanie zaleceń pokontrolnych Zarządowi i żądanie wyjaśnień,
  2. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 19 ust. 4.

§ 26

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy podczas kadencji.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27

 1. Majątek stowarzyszenia pochodzi z wpłat członków, darowizn, dotacji, zapisów i spadków.
 2. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Walne Zebranie Członków.

§ 28

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 29 [1]

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes lub upoważniony przez Prezesa jeden z pozostałych członków Zarządu.

 1. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes lub upoważniony przez Zarząd jeden z pozostałych członków Zarządu.
 2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do działania w konkretnych sprawach Stowarzyszenia, w tym do udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

 1. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku stowarzyszenia.
 2. Po zakończeniu prac likwidator występuje z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z ewidencji.

[1] Zmiana § 29 Statutu z 12.11.2007, zatwierdzona decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 31/S/2007 z dnia 07.12.2007r.

[ dawno, dawno temu, dodał: Cypis ]
[ 18-12-2007, aktualizował: AIKI ]


Samoster

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin