Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Nowela ustawy o bezpieczeństwie morskim - stanowisko Samosteru

Do Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych trafił do konsultacji projekt zmienionej ustawy o bezpieczeństwie morskim, wraz z uzasadnieniem. Jako że z SAJ współpracujemy, mogliśmy i my wysłać swoje uwagi.

Poniżej treść pisma, które w dniu dzisiejszym zostało przekazane do Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego Ministerstwa Infrastruktury:

Samoster do Ministerstwa Infrastruktury

Warszawa, 2008-03-13

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Stowarzyszenie Żeglarskie „Samoster” w ramach współpracy otrzymało od Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych z Gdańska pismo Ministerstwa Infrastruktury nr GB1j-020-3(02)/08/ wraz z projektem nowego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim i uzasadnieniem.

Jako stowarzyszenie zrzeszające żeglarzy rekreacyjnych, żywotnie zainteresowanych kształtem prawa regulującego tematykę żeglarską niniejszym zgłaszam uwagi do powyższego projektu.

  1. W art. 4 ust. 3 p. 1 wyłączone z systemu monitorowania są jachty rekreacyjne o długości do 45 m. Tymczasem w definicji jachtu rekreacyjnego zawartej w art. 5 można przeczytać, że jacht rekreacyjny w rozumieniu ustawy ma długość do 24 m. Istnieje zatem nieścisłość terminologiczna pomiędzy art. 4 oraz 5. Konfrontując ten zapis ustawy z dyrektywą 2002/59 można przyjąć, że wyłączenie jachtów jest możliwe nawet jeśli prowadzą działalność gospodarczą. Aby doprecyzować w tym zakresie przepis proponujemy zapis np. "statków rybackich, statków zabytkowych i jachtów rekreacyjnych oraz jachtów komercyjnych o długości mniejszej niż 45 metrów"

  2. Konwencja londyńska o liniach ładunkowych wyłącza jachty spacerowe oraz wszelkie nowe jednostki o długości do 24m, konwencja londyńska o pomierzaniu pojemności statków wyłącza wszelkie statki o dł. do 24m. Proponujemy zatem, aby w art.12 ust. 1 przyjąć limit 24m. Przyjęcie tej wielkości dla jachtów komercyjnych będzie odzwierciedlało zapisy niektórych konwencji międzynarodowych obowiązujących w żegludze morskiej a także inne limity przyjęte dla innych jednostek w ustawie.

    Pomimo, że w dniu dzisiejszym zmiana ta może mieć zastosowanie w zasadzie jedynie w odniesieniu do kilku jednostek, to będzie ona miała charakter porządkujący, powodujący większą relewantność przepisów z prawem międzynarodowym i większą wewnętrzną spójność.

  3. W zaproponowanym brzmieniu, stosując wykładnię językową, każdy rejs na jednostce komercyjnej wymaga dodatkowych uprawnień, w rozumieniu ustawy. Jest to zbyt restrykcyjne podejście, gdyż będzie hamowało rynek czarteru jachtów. Konieczne jest w tym wypadku rozróżnienie jednostki komercyjnej od rejsu komercyjnego. Często grupa osób (np. rodzina) czarteruje jacht (w rozumieniu ustawy będzie to jacht komercyjny) lecz sam rejs nie ma cech pozwalających łączyć go w inny sposób z działalnością komercyjną.

    Jeśli intencją ustawodawcy było aby dodatkowe kwalifikacje miały osoby zawodowo zajmujące się prowadzeniem jachtów, to należy przyjąć definicję rejsu komercyjnego jachtem oraz zamieścić ją w słowniczku w art. 5. - np. czarter wraz z załogą lub odpłatne udostępnienie przez armatora i/lub czarterującego miejsca na jachcie. Wymaga zatem zmiany, naszym zdaniem, przepis zawarty w art. 33 ustawy.

Przedstawiając powyższe uwagi wyrażam nadzieję, ze przyczynią się one do podniesienia jakości projektowanego aktu prawnego.

Jednocześnie uprzejmie proszę o uwzględnianie naszego stowarzyszenia w procesie przygotowania i konsultacji projektów innych aktów prawnych mających związek z żeglarstwem.

z poważaniem

Andrzej Kapłan
Prezes
Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster”

Zobacz też:

[ 13-03-2008, dodał: AIKI ]


Aktualne

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin