Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Dla oczekujących na wydanie patentu - wzór zażalenia na bezczynność PZŻ

Już niemal półtora roku upłynęło od nowelizacji ustawy o KF. Polski Związek Żeglarski otrzymał w tej ustawie dokładnie to, czego chciał i czego tak bardzo w Sejmie bronił. M.in. - obowiązkowe patenty. Plus, oczywiście, opłaty za nie. Tylko że do dnia dzisiejszego nie udało się Związkowi ani jednego patentu wydać, choć opłaty dzielnie zbiera. Warto przypomnieć, że roczne oczekiwanie na akt wykonawczy PZŻ zawdzięcza głównie... PZŻ-owi (patrz Smok on the Water nr 2, W oczekiwaniu na rozporządzenie). Niemniej obowiązuje on już od czterech miesięcy! Zatem - dla wszystkich znudzonych dalszym czekaniem żeglarzy, sterników i kapitanów in spe - publikujemy wzór zażalenia na bezczynność PZŻ.

Zażalenie powinno pomóc działaczom z Chocimskiej w osiągnięciu choćby minimalnych efektów - nazwijmy to - produkcyjnych (otrzymasz wreszcie patent), a przy okazji może też ułatwić im zrozumienie, że sami sobie zaaplikowali zadanie przerastające ich najwyraźniej skromne możliwości (kamyczek do ogródka liberalizacji przepisów).

Jak wysyłać i co dalej

Zażalenie możesz wysłać, jeśli od złożenia wniosku upłynął miesiąc. Zażalenie składa się do Ministra Sportu, ale za pośrednictwem PZŻ. Czyli trzeba wysłać do PZŻ (poleconym!). Złożenie zażalenia nie wymaga opłat.

Minister ma miesiąc na wydanie postanowienia, w którym powinien uznać zasadność zażalenia i wyznaczyć PZŻ dodatkowy termin do wydania patentu (lub uznać zażalenie za nieuzasadnione...). Jeśli po upływie tegoż miesiąca nadal nie wydadzą Ci patentu - możesz wnieść skargę (to nie to samo co zażalenie!) na bezczynność PZŻ - do WSA w Warszawie. Wzór skargi opublikujemy, jeśli za miesiąc nadal będzie taka potrzeba.

Uwaga! Jeżeli ktoś od razu wniesie sprawę do sądu administracyjnego, pomijając zażalenie do Ministra, to skarga nie zostanie merytorycznie rozpatrzona, tylko sąd odrzuci ją ze względów formalnych.

Wzór zażalenia

[Zachowaj czujność tam, gdzie nawiasy kwadratowe]

[miejscowość, data]

[imię, nazwisko, adres]

Minister Sportu
00-559 Warszawa, Al. Róż 2

za pośrednictwem
Polskiego Związku Żeglarskiego
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14

Zażalenie
na bezczynność Polskiego Związku Żeglarskiego

Na podstawie art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 Poz. 1071 ze zmianami) składam zażalenie na bezczynność Polskiego Związku Żeglarskiego polegającą na niewydaniu w ustawowym terminie decyzji administracyjnej – patentu [...].

Uzasadnienie

W dniu [...] zwróciłem[am] się do Polskiego Związku Żeglarskiego o wydanie patentu [...]. Do wniosku dołączone zostały wszelkie dokumenty wymagane przez przepisy rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa z dnia 9 czerwca 2006 r.(Dz. U. Nr 105 poz. 712), to jest:

  • [dokument potwierdzający zdanie egzaminu,] -> ż.j, s.j.
  • [dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych,] -> j.s.m, k.j.
  • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.

Uiściłem[am] także wymaganą przez rozporządzenie opłatę za wydanie patentu w kwocie 50 zł.

Pomimo upływu [... miesięcy] do dnia dzisiejszego nie otrzymałem[am] wnioskowanego dokumentu, ani informacji o przyczynach zwłoki w jego wydaniu. Polski Związek Żeglarski nie wskazał także nowego terminu załatwienia sprawy. Uważam, że w ten sposób doszło do naruszenia art. 35 i 36 k.p.a.

Zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U z 2001 r. Nr 81 poz. 889 ze zmianami) uprawianie żeglarstwa wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem. Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa oraz wynikające z nich uprawnienia potwierdza dokument, zwany "patentem", wydany przez właściwy polski związek sportowy (§ 2 ust. 1 wymienionego wcześniej rozporządzenia). Wydanie patentu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Definicji decyzji nie zawiera k.p.a., ani żaden inny akt prawny, ale poszczególne przepisy charakteryzujące jej materialne i formalne cechy pozwalają na jej skonstruowanie. Dodatkowo rozległe orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego nie pozostawia wątpliwości, że o charakterze prawnym czynności organu nie decyduje jego nazwa, lecz treść, stąd kryterium kwalifikującym akt organu administracji publicznej do kategorii decyzji administracyjnej jest władcze i jednostronne rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach indywidualnych podmiotów. NSA od początku swojej działalności stał na stanowisku, że do zakwalifikowania aktu do kategorii decyzji nie ma znaczenie jego nazwa - tytuł nagłówkowy (wyrok NSA SA 1163/81, OSPiKA 1982 nr 9-10, poz. 169 z glosą J. Borkowskiego). Posiadanie patentu żeglarskiego jest wymaganym ustawowo warunkiem prowadzenia jachtu. Jest to dokument państwowy, potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa. Niewątpliwie przez wydanie patentu żeglarskiego (bądź odmowę jego wydania) dochodzi do władczego rozstrzygnięcia o prawach osoby ubiegającej się o jego wydanie. Jest to więc akt rozstrzygający co do istoty sprawę administracyjną.

Skoro ustawodawca powierzył stowarzyszeniu – Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu wydawanie decyzji administracyjnych, to równocześnie na mocy art. 1 pkt 2 k.p.a. zobowiązał to stowarzyszenie do przestrzegania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Jak wskazałem[am] powyżej, przepisy tej ustawy dotyczące terminów rozstrzygania spraw zostały naruszone.

Żądanie

Wnoszę o zobowiązanie Polskiego Związku Żeglarskiego do natychmiastowego wydania mi wnioskowanego patentu [...].

P.S.
Bardzo prawnicze rozważania w treści zażalenia konieczne są na wypadek, gdyby p. Stosio nadal uważał, że PZŻ nie wykonuje czynności administracyjnych...

Zobacz też

[ 26-10-2006, dodał: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin