Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Powielacze dobre są... może jednak nie? - c.d. interwencji w sprawie wytycznych PZŻ

Po otrzymaniu odpowiedzi z Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu na nasz wniosek w sprawie ukazów PZŻ dotyczących zasad i trybu przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarskie poskarżyliśmy się na autora odpowiedzi, p. Tomasza Malarza oraz na nierzetelne załatwienie sprawy przez Ministerstwo. Dzisiaj nadeszła informacja o ponowieniu rozpatrzenia naszego wniosku.

Odpowiedź MS niestety nie zawiera żadnych rozstrzygnięć merytorycznych. Chcielibyśmy wierzyć, że nie wysłano jej tylko po to, by zachowac termin, co udało się - i to ledwo-ledwo - Ministerstwu po raz pierwszy...

Skarga na sposób (nie)załatwienia naszego wniosku

Warszawa, 2006-11-06

L.dz.12/2006

Minister Sportu
00-559 Warszawa
Al.Róż 2

SKARGA

Niniejszym składam skargę na pana Tomasza Malarza, p.o. Dyrektora Departamentu Prawno-Kontrolnego w Pańskim resorcie. Skarga dotyczy sposobu załatwienia mojego wniosku do Pana Ministra z dnia 21 lipca 2006 o uchylenie szeregu uchwał Prezydium Polskiego Związku Żeglarskiego.

Odpowiedzi na wniosek udzielił pismem nr DPK-347/06/RW-4376 pan Malarz, zapewne korzystając z pełnomocnictwa Pana Ministra. Zarzucam mu, że sposób w jaki wykonał on to pełnomocnictwo i załatwił wniosek nie spełnia wymogu art. 244 §2 kodeksu postępowania administracyjnego przez to, że nie odnosi się ono do stawianych uchwałom zarzutów i tym samym nie zawiera informacji o sposobie załatwienia lub zamierzonego załatwienia wniosku.

Wnoszę o:

 • wezwanie pana dyrektora Malarza do rozpatrzenia wniosku zgodnie z wymogami kpa, wyznaczenie innej osoby do rozpatrzenia wniosku lub o jego osobiste rozpatrzenie przez Pana Ministra,
 • poinformowanie mnie o ewentualnie planowanych działaniach w odniesieniu do kwestionowanych uchwał,
 • poinformowanie mnie o sposobie załatwienia niniejszej skargi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UZASADNIENIE

Dnia 21 lipca 2006 złożyłem u Pana Ministra wniosek o uchylenie, jako sprzecznych z powołanymi we wniosku przepisami prawa, następujących uchwał Prezydium PZŻ:

 1. System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na stopnie żeglarskie
 2. Druki (pod taką nazwą uchwała figuruje na stronie: http://www.pya.org.pl/pzz/page.php?action=115, jej pełna nazwa nie jest mi znana)
 3. Komunikat Prezydium z dnia 7 lipca 2006 r.

Spośród serii zarzutów co do zgodności z prawem wyżej wymienionych uchwał pan dyrektor Malarz odniósł się jedynie do kilku. W odpowiedzi zabrakło ustosunkowania się do następujących zarzutów:

 1. Niezgodność pkt 4.2.1 oraz 4.6.1 Systemu szkolenia z art. 53a ust. 3 ustawy o kulturze fizycznej (dalej: ustawa) oraz § 8.1 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (dalej rozporządzenie) przez to, że zezwala się na prowadzenie działań zastrzeżonych dla polskiego związku sportowego przez stowarzyszenia nim nie będące (okręgowe związki żeglarskie).
 2. Niezgodność pkt 4.3.2 Systemu szkolenia z rozporządzeniem w zakresie, w jakim upoważnia on PZŻ do odmowy spełnienia obowiązku przeprowadzenia egzaminu.
 3. Niezgodność pkt 4.3.2 oraz pkt 4.4.7 Systemu szkolenia z art. 127 i nast. kpa przez to, że zastrzega się niezgodny z wymogami kodeksu tryb rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Egzaminacyjnej oraz niezgodny z kodeksem organ do tego właściwy.
 4. Niezgodność Komunikatu z art. 53a ust. 3 ustawy, przez to, że zakłada się sprzecznego z ustawą beneficjenta dochodów z opłat za egzaminy (jednostka która powołała komisję egzaminacyjną oraz członkowie komisji).

Zgodnie z art. 244 §2 kpa wnioskodawcę należy poinformować o sposobie załatwienia jego wniosku, a zatem poinformować go, czy przedstawiane przez niego argumenty uznaje się za słuszne czy niesłuszne. W odniesieniu do powyższych punktów udzielona odpowiedź na wniosek narusza ten obowiązek. Ponadto, w odpowiedzi na wniosek brakuje informacji o sposobie załatwienia meritum wniosku, to jest decyzji o uchyleniu bądź nie kwestionowanych uchwał.

Odnośnie umieszczonych w odpowiedzi na wniosek wyjaśnień wybranych kwestii, należy zaznaczyć, że stanowią one wprost cytat ze stanowiska Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie (co pan dyrektor Malarz przyznaje expressis verbis w swoim piśmie). Naszym (Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster") zdaniem jest niedopuszczalne, aby Polski Związek Żeglarski był sędzią we własnej sprawie i sam wydawał werdykty o zgodności swoich uchwał z prawem. Jest zasadniczo sprzecznym z celem nadzoru nad związkiem, o którym mowa w art. 18 ustawy o sporcie kwalifikowanym, aby kontrola działalności związku opierała się o zasięganie u niego opinii.

W związku z powyższym podtrzymuję mój wcześniejszy wniosek, a skargę uważam za zasadną.

Załączniki:

 1. kopia wniosku z dnia 21 lipca 2006 r.
 2. kopia odpowiedzi na wniosek (DPK-347/06/RW-4376)

z poważaniem

Prezes
Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster"
Andrzej Kapłan

Odpowiedź MS na skargę

Warszawa, 2006-12-05

Pan Andrzej Kapłan
Prezes
Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster"

W związku z Pana skargą z dnia 6 listopada 2006 r., złożoną na p.o. Dyrektora Departamentu Prawno-Kontrolnego w Ministerstwie Sportu, Pana Tomasza Malarza, zgodnie z art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), uprzejmie informuję, co następuje.

Skarga powyższa została złozona w związku ze sposobem załatwienia Pana wniosku z dnia 21 lipca 2006 r. o uchylenie szeregu uchwał Prezydium Polskiego Związku Żeglarskiego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zapoznaniu się z dokumentami w niniejszej sprawie należy stwierdzić, ze Pana wniosek nie został rozpatrzony w sposób wyczerpujący, tak jak wymagają tego przepisy kpa.

W chwili obecnej gromadzony jest materiał, który przesądzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia uchwał władz Polskiego Związku Żeglarskiego, dotyczących zasad i trybu przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarskie.

O dokonanych przez Departament Prawno-Kontrolny ustaleniach zostanie Pan niezwłocznie powiadomiony.

Adam Wojtaś
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu

Zobacz też:

[ 12-12-2006, dodał: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin